Årsmöte för Umeå Golfklubb

Tid: Tisdag 9 juni 2020 kl.17:00

Plats: Umeå Golfklubb Maskinhall

Anmälning: Gå in på Min Golf och anmäl om du tänker komma

 

Styrelsen för Umeå Golfklubb kallar härmed till årsmöte. Det kommer genomföras tisdag den 9:e juni kl 17:00 på golfklubben. Plats är maskinhallen på golfklubben då vi tänker genomföra mötet utomhus. I händelse av dåligt väder kan mötesordförande med sekreterare sitta under tak. Det är avsatt 30 minuter för detta årsmöte och vi ber alla som tänkt delta att läsa igenom handlingarna innan. Punkterna 7-10 kommer därför gås igenom väldigt kortfattat.

Vi väljer att genomföra mötet trots covid-19 på detta speciella sätt därför att vi trots omständigheterna måste genomföra mötet, enligt golfklubbens stadgar.

 

Förhållningsorder:

Den som känner sig sjuk skall inte närvara. Om du känner dig osäker stanna hemma.

Vi ber också riskgrupper att om möjligt undvika årsmötet. Vi ber er anmäla via Min Golf om ni tänkt delta på mötet, detta för att vi ska kunna förbereda på bästa sätt för att minska risken för eventuell smittspridning. Anmälan kommer öppna två veckor innan mötet. Ni som är intresserade av att komma ser också genom anmälningslistan hur många som tänkt delta.

Tvätta händerna och håll armlängds avstånd till varandra, vid eventuella nervositetsnysningar så rekommenderar vi att dessa sker i armvecket.

 

Välkomna!

 

 

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Årsmötets utlysande
 4. Föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som jämte ordförande justerar dagens protokoll.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 2019
 8. Kommittéernas verksamhetsberättelser 2019 och verksamhetsplaner 2020 – 22

– Anläggning

– Idrott

– Marknad

– Medlem

– Senior

– Tävling

 1. Redovisning av resultat- och balansräkning.
 2. Revisorernas berättelse.
 3. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 5. Fastställande av 1.verksamhetsplan 2.medlemsavgifter 3. övriga avgifter samt budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår 2020.
 6. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • Förslag från styrelsen gällande köp samt försäljning av mark
 • Förslag från styrelsen gällande höjning av spelavgiften 2021 med 150 kr för guld- och silvermedlemmar 26-99 år
 • Motion ang kostnadstak på nyttjande av drivingrange
 1. Vision 50/50
 2. Valberedningens förslag till styrelse:
  1. Val av ordförande för en tid av 1 år
  2. Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.
  3. Val av max två st suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
  4. Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
  5. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
  6. Val av ombud till NVGFs distriktsmöten.
 3. Övriga frågor
 4. Avtackning
 5. Mötet avslutas

 

Ett kort konstituerande möte med den nya styrelsen hålls direkt efter årsmötet.