Tid: Tisdag 25/4 18.00
Plats: Umeå Golfklubb, restaurangen
Anmälning: Gå in på Min Golf och anmäl om du tänker komma

Styrelsen för Umeå Golfklubb kallar härmed till årsmöte. Detta kommer genomföras tisdag den 25:e april kl 18:00 i restaurangen på golfklubben.
Vi kommer denna gång att bjuda på kaffe och bullar, anmäl därför via Min Golf om Du avser komma på mötet.
Medlemmar har möjlighet att lämna fullmakt till annan medlem om man inte kan delta på mötet men ändå vill göra sin röst hörd.

I enlighet med tidigare beslut så kommer möteshandlingarna mailas ut till alla medlemmar senast tisdag 18/4. För den som önskar få handlingarna i fysiskt format kontakta kansliet på info@umgk.se så förmedlar vi dessa.

Välkomna!

Föredragningslista

1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd
3. Årsmötets utlysande
4. Föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som jämte ordförande justerar
dagens protokoll
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 2022
8. Kommittéernas verksamhetsberättelser 2022 och verksamhetsplaner 2023–24
– Anläggning
– Idrott – Marknad
– Medlem – Senior
– Tävling
9. Redovisning av resultat- och balansräkning
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
– Styrelsens återkoppling från årsmöte 2022 avseende differentierade
spelavgifter
– Förslag från styrelsen gällande höjning av spelavgiften 2024 i enlighet med
beslut taget på årsmötet 2022
– Motion avseende höjd aktivitetsavgift
– Motion avseende flaggplacering på röd 1
14. Genomgång budget kommande verksamhets- och räkenskapsår 2023
15. Fastställande av 1.verksamhetsplaner 2.medlemsavgifter 3. övriga avgifter
4. budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår 2023
16. Bättre Spelupplevelse
17. Information från styrelsen
18. Valberedningens förslag till styrelse:
a) Val av ordförande för en tid av 1 år
b) Val av övriga ledamöter
c) Val av max två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för
en tid av ett år
d) Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
e) Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska
utses till ordförande
f) Val av ombud till NVGFs distriktsmöten
19. Övriga frågor
20. Avtackning
21. Mötet avslutas

Ett kort konstituerande möte med den nya styrelsen hålls direkt efter årsmötet.